X MEMORIAL JOSEP SEGÚ - Junior - Formulari d'inscripcions

Identificació
L’informem que dins del marc de l’activitat on s’inscriu es captaran imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió.

El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Participant autoritza la publicació de les imatges a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, de manera gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, vídeo-gràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

Inscrivint-se autoritza a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME la publicació de les seves dades i imatges captades dins el marc de l’activitat.