Comitè de competició

Organs Jurisdiccionals


La Federació Catalana de Ciclisme exerceix la potestat disciplinària sobre totes les persones que formen part de la seva pròpia estructura orgànica; sobre els clubs, les associacions, agrupacions, entitats privades sense afany de lucre, els ciclistes, persones tècniques, directives i dirigents, sobre àrbitres i, en general, sobre totes aquelles persones o entitats que, estant-hi adscrites, desenvolupin funcions o exerceixin càrrecs en l’àmbit federatiu català, sense perjudici dels recursos que corresponguin davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat o davant l’autoritat judicial corresponent.

L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon a les persones següents:

a) Als àrbitres durant el desenvolupament de la prova o competició, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada disciplina o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

b) Al jutge únic, designada per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme, que haurà de ser necessàriament llicenciat en Dret, amb experiència en matèria jurídica-esportiva, la qual resoldrà els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva i estarà assistida per un secretari amb veu i sense vot. El seu mandat serà com a màxim de quatre anys, podent-se renovar quantes vegades es consideri per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme.

El jutge únic podrà ser substituït, d’acord amb les previsions legals, per un Comitè de Competició i Disciplina esportiva.

c) Al comitè d’apel•lació li correspon resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra els acords del jutge únic i els altres recursos dels quals també sigui competent segons els presents estatuts.

El comitè d’apel•lació és un òrgan col•legiat constituït per un nombre de persones membres no inferior a tres ni superior a set, una de les quals ha de ser necessàriament llicenciada en Dret, designades per la junta directiva de la Federació, d’entre les persones membres del qual cal nomenar una persona presidenta i una persona secretària.

El seu mandat serà com a màxim de quatre anys, podent-se renovar quantes vegades es consideri per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme. Per decisió de la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme el comitè d’apel•lació es podrà substituir per un jutge únic designat per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme, que haurà de ser necessàriament llicenciat en Dret, amb experiència en matèria jurídica-esportiva