S'obre convocatòria per un nou curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1

05/05/2021
Federació

S'obre convocatòria per un nou curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XV Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, d’acord amb la Ordren del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero.
 
Les proves d’accés se celebraran el dissabte 18 de juny de 2021 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona. 
 
Per formalitzar la inscripció cal realitzar els següents passos:
 1. Omplir el full de Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés al Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1 en període transitori 092101CICI – Barcelona –A , que es pot trobar i descarregar a la web de la FCC, juntament amb la resta d'informació.
 2. Presentar la documentació original, per a la seva compulsa, a la seu de la FCC:
 • a. Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior acadèmicament) o bé, document acreditatiu de la superació de les proves d’accés a grau mitjà o superior.
 • b. Fotocòpia compulsada del DNI.
 • c. 1 fotografia mida carnet.
 • d. Llicència de la FCC en curs
 • e. Comprovant de pagament de la prova d’accés (es compulsa a la FCC amb verificació de l’original)

3. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Prova d’accés Curs Nivell 1 i el nom de l’alumne/a.

 
Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben en el següent document a la web. Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs,  amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 
Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:
 • Prova d’accés: 49,25€
 • Bloc Comú: 136,00€
 • Bloc Específic: 183,75€
 • Període de pràctiques:   50,00€
 • Varis: 300,00€ TOTAL:  719€
Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 1 d’octubre de 2021, a les 18h, conforme a les condicions sanitàries establertes en aquelles dates.